PK biológia, chémia, geografia
Členovia komisie

 

vedúca:

 PaedDr. Alžbeta Horáková

 

členovia:

PaedDr. Juraj Ďurnek, SchP

 Mgr. Andrea Kotruszová

 

RNDr. Monika Gregušová

 Mgr. Mariana Svoradová Lacinová

 

PaedDr. Michal Hudec, PhD.

 PaedDr. Milan Trnka

PaedDr. Monika Krnáčová 
 
Cieľ vyučovania
 

Biológia

Učebný predmet biológia poskytuje  základný systém poznatkov o živej prírode, ako predpokladu formovania prírodovednej gramotnosti. Poznanie zákonov, ktorými sa riadi živá príroda, je základom pre pochopenie jej fungovania ako celku a je dôležité pre formovanie citlivého vzťahu k nej. Toto poznanie je zároveň nevyhnutným predpokladom zodpovedného prístupu k celému okolitému svetu ako aj sebe samému.

 

Geografia

Obsah učiva geografie tvorí poznanie jedinečnej planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopa význam poznania zákonitosti Zeme: Uvedomia si, že dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajin, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom.

 

Chémia

Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v každodennom živote. Sú to predovšetkým tieto oblasti: chémia potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkovm atď.

 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200