(S)PRÁVNA ŠKOLA

Projekt svojím zameraním a cieľom spĺňa priority Stratégie prevencie kriminality v SR na 2012-2015, hlavne znižovaním miery a závažnosti kriminality a inej protispoločenskej činnosti a elimináciou sociálno-patologických javov u detí.

Cieľ projektu: Zníženie miery šikanovania a násilia medzi deťmi, zníženie prejavov počítačovej kriminality, zníženie narastajúceho počtu látkových i nelátkových závislostí u dospievajúcej mládeže, zníženie počtu obetí trestnej činnosti

 


Subciele:

 • zvýšenie miery informovanosti cieľovej skupiny o problematike počítačovejkriminality,
 • zvýšenie miery informovanosti cieľovej skupiny o porušovaní ľudských práva etiky pri používaní informačných technológií,
 • zvýšenie miery právneho vedomia dotknutých zákonov z oblasti počítačovej kriminality,
 • zvýšenie zodpovednosti za svoje správanie upozornením na blížiacu sa trestnoprávnu zodpovednosť,
 • poskytnutie užitočných rád o spôsoboch svojej ochrany pred možnoukriminalitou, ktorej sú vystavený v elektronickom svete,
 • zvýšená miera pripravenosti cieľovej skupiny reagovať v ohrozujúcich situáciách, ospôsoboch obrany a možnostiach vyhľadania odbornej pomoci
 • zvýšenie miery zručnosti rodičov a učiteľov poznať a identifikovať signálne správanie šikanovaných detí a poskytnúť účinnú pomoc,
 • zvýšenie miery spolupráce medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi,
 • zvýšenie miery informovanosti o príčinách a vplyve návykových foriem na organizmus,
 • zvýšenie citlivosti na vnímanie mýtov o problematike návykových látok ,
 • zvýšenie sociálnych zručností a spôsobilostí na odolávanie sociálneho tlaku prizávislostiach,
 • dosiahnutie pozitívnych zmien v názoroch a postojoch na užívanie návykovýchlátok,
 • zvýšená miera pripravenosti cieľovej skupiny reagovať v ohrozujúcich situáciách
 • zvýšená miera informovanosti a právneho vedomia cieľovej skupiny o tomto druhukriminality,
 • poskytnúť užitočné rady, ako sa vyhnúť možnému zneužitiu pri práci, štúdiu či inompobyte v zahraničí,
 • zvýšiť sebavedomie a schopnosť improvizácie pri reálnom ohrození, zvýšiť šancena bezpečný návrat,
 • poskytnutie alternatívnych foriem riešenia problémov a trávenia voľného času.

 

Na základe odborných technických, právnych a etických informácií, prostredníctvom rôznorodých hrových aktivít máme prezentovaným projektom zámer prispieť k zníženiu miery šikanovania v školskom prostredí, zníženiu miery prejavov počítačovej kriminality, zníženiu miery prejavov porušovania zákonov a zníženiu narastajúceho počtu aktívnych užívateľov prevažne legálnych návykových látok u žiakov. Vytýčený zámer chceme docieliť striedaním individuálnej a skupinovej práce s cieľovou skupinou.

Prostriedkom na dosiahnutie cieľa sú interaktívne dialógy, riešenie modelových situácií, hranie rolí, informačná kampaň, koncerty, prednášky a besedy so študentmi a následne i s rodičmi formou didaktoterapie na tematických rodičovských stretnutiach.

 

Predpokladáme, že projekt prispeje k rozšíreniu vedomostí a sociálnych kompetencií mládeže, k zmenám v názoroch a postojoch na danú problematiku. Rovnako očakávame, že sa cielená, adresná a systematická práca odzrkadlí aj na zlepšení kvality sociálneho prostredia, v ktorom žiaci žijú.

 Vzdušné zámky

 

Žiaci I.A, I.B, I.C a 5.A sa zúčastnili na multimediálnom protidrogovo-motivačnom koncerte.


Základnou motivačnou a dejovou líniou programu boli ľudské súkromné „vzdušné zámky", ktoré si postaví každý ľudský jedinec vo svojom vnútri a túži sa k nim priblížiť.


Snahou každého mladého človeka je vymazať zo života šeď a nudu, zažívať neskutočné, skúšať zakázané a lietať neviazane čo najvyššie. Tieto túžby sú základom súkromných vzdušných zámkov, ktoré ako bublina nečakane prasknú a pád z tých klamných výšok je ako prebudenie sa zo zlého sna.


Alkohol, mäkké a tvrdé drogy, závislosť na počítačoch, mobiloch, gamblerstvo, ale aj bulímia a anorexia ako choroby úzko súvisiace s modernou závislosťou na fyzickej dokonalosti - to sú naše malé vzdušné zámky, ktoré sa postupne v programe menili na vzduch.


V programe mladých ľudí upozornili na fakt, že tým najsilnejším pozemským zámkom je rodina, vzdelanie a zopár pozitívnych priateľov, ktorí moc nesľubujú ale konajú, najmä vtedy, keď padáme. No niekedy stačí jediná sekunda, jediná dávka vzdušného šťastia a človek postupne stratí úplne všetko.


Predstavenie v podaní profesionálnych špičkových hudobníkov v „live" verzii bolo obohatené o názornú tematickú videoprojekciu, ktorá v kombinácií s melodickou rockovou hudbou, pozitívnymi textami piesní a zaujímavými témami, ktoré sú podporené pútavým motivačným hovoreným slovom v podaní Borisa Lettricha, speváka so skupiny AYA, navodila zážitok, ktorý mladého diváka donútil k zamysleniu.

 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200