Projekt „VEDU DO ŠKÔL A KAVIARNÍ“


 

Projekt s názvom „VEDU DO ŠKÔL A KAVIARNÍ“ je projektom Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene finančne podporovanom slovenskou Agentúrou na podporu výskumu a vývoja v odbore Popularizácia vedy. Okrem výskumných pracovníkov vo Zvolene sú do projektu zapojení aj dvaja pracovníci Pobočky biológie drevín Ústavu ekológie lesa SAV v Nitre.

Hlavným cieľom projektu je podporiť komunikáciu medzi vedeckými pracovníkmi a širokou verejnosťou, zvýšiť záujem mládeže o vedu a rozšíriť environmentálne aktivity v mestách Zvolen a Nitra, ktoré sú súčasťou projektu.

V rámci projektu pracovníci Pobočky biológie drevín oslovili k spolupráci Piaristické gymnázium Jozefa Kalazanskeho v Nitre. Vďaka ústretovosti vedenia gymnázia a ochote pani učiteľky RNDr. M. Gregušovej a pána učiteľa Mgr. J. Opáleného bolo možné začať s jeho realizáciou. Do projektu sú zapojení študenti septimy a tretieho ročníka gymnázia. Ešte v októbri 2009 sa uskutočnili prvé prednášky na tému „Veda v minulosti a súčasnosti“ a „Mladý človek – doktorand vo vede“. Prednášajúcimi boli RNDr. M. Bolvanský, CSc a Ing. D. Tarinová – obaja z Ústavu ekológie lesa SAV Zvolen – Pobočky biológie drevín Nitra, ktorí sú spoluriešiteľmi projektu.

Na prednášky nadväzovali v novembri exkurzie študentov gymnázia do Mestského parku v Nitre. Cieľom týchto exkurzií bolo zistiť úbytok drevín od poslednej inventarizácie z roku 2001, spresniť kategorizáciu drevín (listnaté a ihličnaté, domáce a introdukované druhy) a zároveň zistiť počet a lokalizáciu vtáčích hniezd podľa druhu dreviny. Počas exkurzie sa študenti zároveň učili spoznávať dreviny, ktoré sa v ňom nachádzajú. Mestský park bol zahrnutý do aktivít projektu aj na základe toho, že v súčasnosti predstavuje vyhľadávané miesto v Nitre pre oddych, zábavu a krátkodobú rekreáciu obyvateľov a návštevníkov mesta. Svojou bohatou ponukou na trávenie voľného času a jedinečnou prírodnou scenériou je jednou z dominánt mesta.

Pod vedením spoluriešiteľov a učiteľov vypracujú študenti environmentálnu štúdiu s názvom „Domáce a introdukované dreviny Nitrianskeho mestského parku“. Štúdia bude nadväzovať na prácu „Inventarizácia nitrianskeho parku – časť Starý park“ z roku 2001. Vypracovaná environmentálna štúdia sa poskytne Útvaru hlavného architekta Mestského úradu v Nitre, Referátu generelov technickej infraštruktúry, koncepcie dopravy a životného prostredia ako aj príslušným poslancom mestského zastupiteľstva v Nitre.

Projekt bude pokračovať aj tento rok, naplánované sú ďalšie zaujímavé prednášky a exkurzie. Dúfame, že týmto spôsobom sa veda dostane do povedomia nielen mládeže ale aj obyvateľov Nitry a ľudia sa začnú viac zaujímať o vedeckú činnosť a o okolie, v ktorom žijú.


Ing. Denisa Tarinová

Ústav ekológie lesa SAV Zvolen

  

 

Ďalšie fotografie nájdete vo fotogalérii

  

  

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200