PK matematika, fyzika
There are no translations available.

Členovia  komisie 

 

vedúci:

 Mgr. Daniel Antalík

 

členovia:

 Mgr. Daniel Antalík

 PaedDr. Alžbeta Horáková

  PaedDr. Michal Hudec, PhD.

 

 Mgr. Marián Krajčovič

 Mgr. Jarmila Komorová

  Mgr. Veronika Štefániková

 

 Mgr. Mariana Krčmáriková

 Mgr. Andrea Kotruszová

 
There are no translations available.

Ciele vyučovania matematiky a fyziky na škole 

 

Cieľom vyučovania matematiky je, aby žiaci získali schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote. Matematika má rozvíjať logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať, komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problémov. Žiaci ju spoznávajú ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok. Cieľom vyučovania matematiky je naučiť žiakov úspešne riešiť matematické problémy, vytvoriť základ pre ďalšie vzdelávanie a prispieť k formovaniu intelektu, morálneho profilu a charakterových čŕt.

 

Cieľom vyučovania fyziky je  fyzikálne vzdelanie, podporuje intelektuálny rozvoj, samostatné myslenie. Vytvára základ pre ďalšie vzdelávanie v prírodných vedách, uvedomelé postoje k prírode, sebe samému a konanie v určitých spoločenských situáciách. Základom predmetu je hľadanie súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov. Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, úzku spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu  prírodným vedám sú prírodovedné poznatky súčasťou kultúry ľudstva.

 

Cieľom voliteľného predmetu seminár z matematiky (príp. fyziky) je upevniť, prehĺbiť, rozšíriť a systematizovať matematické (fyzikálne) poznatky žiakov získané v povinnom vyučovaní, uspokojiť ich zvýšený záujem o matematiku (fyziku) v súlade s voľbou ďalšieho štúdia. Poslaním predmetu je poskytnúť žiakom také vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia úspešne zvládnuť maturitnú skúšku a pokračovať v štúdiu matematiky (fyziky). Zaoberá sa systematizáciou matematických (fyzikálnych) poznatkov s cieľom spoznávať a využívať vzťahy medzi jednotlivými časťami gymnaziálneho učiva matematiky (fyziky). Rozširuje základné učivo o ďalšie tematické celky.

 

Cieľom predmetovej komisie je zabezpečiť zvládnutie učiva predpísaného štátnym a školským vzdelávacím poriadkom. V novom Školskom vzdelávacom programe zároveň vytvoriť vyhovujúce osnovy korešpondujúce so zameraním gymnázia, obohatiť učivo aktualitami z daného predmetu, naučiť žiakov pracovať zodpovedne, samostatne, tvorivo, rozvíjať nielen pamäťovú ale i abstraktnú zložku myslenia a formovať intelekt a osobnosť žiakov.

 

Hlavnou úlohou pedagógov cieľavedome pripravovať žiakov na problémové úlohy v živote, ktoré sa dajú riešiť matematickými a fyzikálnymi modelmi. Dôležitou úlohou je aj príprava maturantov na internú a externú časť maturitnej skúšky a pre štúdium na vysokých školách, aby profil absolventa zodpovedal nasledujúcim kritériám:

• má schopnosť rozvíjať a používať základné matematické (fyzikálne) princípy a postupy na riešenie problémov v každodenných situáciách

• vie používať matematické metódy myslenia a prezentácie ( diagramy, grafy, tabuľky, vzorce, ...)

• pracuje logicky, kauzálne s pojmami na rôznej úrovni abstrakcie

• rozumie metódam prírodovedného výskummu, ktoré pomáhajú objasniť zákonitosti, ktorými sa prírodné procesy riadia

 

Jedným z cieľov je aj rozvíjanie talentov žiakov zapájaním do tvorivej činnosti a súťaží (oplympiády, Pytagoriáda, NÁBOJ, SOČ, Matematický klokan a iné) a individuálnym prístupom k nim. A zároveň si dávame za cieľ zaoberať sa i slabšie prospievajúcimi žiakmi a venovať im osobitnú pozornosť (nepovinné predmety, krúžky, doučovana, individuálny prístup).

 

 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200