There are no translations available.

       

Časopis študentov Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského vychádza štyrikrát do roka


Redakčná rada


šéfredaktor Pavel Kuna
zástupca šéfredaktora  Ema Dulíková
redaktori

J. Koprdová,  V. Doršicová, E. Dulíková, V. Novotná, 

M. Lauková, P. Kuna, L. Ožvaldová, N. Magdinová

grafická úprava M. Benca, M. Lauko, G. Teleki, M. Toráč, M. Benc, M. Magula
fotograf T. Pospišová, P. Kuna
pedagogický dozor Mgr. A. Teplanová, Ing. P. Valachovič
web: http://kalazancio.pgjknr.sk


 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200